Contact

Chetan Enterprise
14, Hem Prakash ,
90, Kazi Sayed Street,
Mumbai - 400 003.
Phone : + 91 22 2343 4653
Phone : + 91 22 6631 3431
Fax :     +91 22 234 39551
E-mail : chetanenterprise@mtnl.net.in
E-mail : info@chetanenterprise.com

Contact Us

Budhis Shah: +91 9820277196
Pramod Shah:+91 9820777619
Niraj Shah :    +91 9833220453